ประกันภัยสำหรับผู้เล่นกอล์ฟ

ความคุ้มครอง

อัตราเบี้ยประกันภัย

ความคุ้มครอง :

 กรมธรรม์ฉบับนี้ให้ความคุ้มครองเพื่อผู้เล่นกอล์ฟ ผู้ได้รับอุบัติเหตุโดยตรงจากปัจจัยภายนอกและ ผลประโยชน์จากผู้เล่นกีฬาโดยเฉพาะ ( อาณาเขตการคุ้มครอง : ประเทศไทย ) แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ : -

ส่วนที่ 1 ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก

บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามของผู้เอาประกันภัยสำหรับ

1.1  จำนวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดตามกฎหมายที่จะชดใช้เป็นค่าเสียหายในขณะที่เล่นกอล์ฟหรือสืบเนื่องจาก การฝึกการซ้อม ในสนามกอล์ฟหรือสนามฝึกหัดกอล์ฟสาธารณะต่อ
        ก.  การเสียชีวิตหรือความบาดเจ็บต่อร่างกายหรือความเจ็บป่วยของบุคคลใดๆซึ่งมิใช่บุคคลในครอบครัวที่อยู่ด้วยกับ ผู้เอาประกันภัย
        ข.  ความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์บุคคลใดๆ ซึ่งมิใช่เป็นทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลในครอบครัว ที่อยู่ด้วยกัน กับผู้เอาประกันภัยเป็นเจ้าของหรือครอบครองหรืออยู่ในความดูแลหรือควบคุมหรือกำลังใช้

1.2  จำนวนเงินอันเกี่ยวข้องกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ซึ่งได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ฉบับนี้สำหรับ
        ก.  ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนซึ่งผู้เอาประกันภัยต้องชดใช้ให้กับผู้เรียกร้อง

        ข.  ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมซึ่งผู้เอาประกันภัยได้ใช้จ่ายไปด้วยความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

จำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบของบริษัทภายใต้ส่วนที่1 สำหรับความเสียหายรายหนึ่งหรือหลายรายรวมกันต่อเหตุการณ์ครั้งหนึ่งจะไม่เกิน 500,000 บาท

ส่วนที่2 ความบาดเจ็บทางร่างกายกายของผู้เอาประกันภัย

บริษัทให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากความบาดเจ็บทางร่างกาย ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอก ของผู้เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุในขณะที่ หรือสืบเนื่องมาจากการฝึกหัด การซ้อมหรือการเล่นกอล์ฟในสนามฝึกหัดกอล์ฟสาธารณะ และเกิดผลดังต่อไปนี้

2.1 การเสียชีวิต

ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกันเสียชีวิตภายใน 180 วัน นับแต่วันเกิดอุบัติเหตุก็ดี หรือความบาดเจ็บ ที่ได้รับ ทำให้ผู้เอาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกัน ในโรงพยาบาลในฐานะคนไข้ใน และเสียชีวิต เพราะเหตุบาดเจ็บนั้นก็ดี บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนให้เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท

2.2 การสูญเสียอวัยวะ และสายตา ( แบบ อบ. 1 รุ่นเก่า คือ การสูญเสียหนึ่งส่วน จ่าย 50 % )

ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกันภัยได้รับการสูญเสียโดยสิ้นเชิงถาวรดังกำหนดข้างล่างนี้ ภายใน 180 วัน นับแต่วันเกิดอุบัติเหตุ บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนให้ดังนี้

200,000 บาท สำหรับมือสองข้าง ตั้งแต่ข้อมือ , หรือเท้าสองข้าง ตั้งแต่ข้อเท้า , หรือสายตาสองข้าง

200,000 บาท สำหรับมือหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อมือ และเท้าหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อเท้า

200,000 บาท สำหรับมือหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อมือ และสายตาหนึ่งข้าง

200,000 บาท สำหรับเท้าหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อเท้า และสายตาหนึ่งข้าง

100,000 บาท สำหรับมือหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อมือ

100,000 บาท สำหรับเท้าหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อเท้า

100,000 บาท สำหรับสายตาหนึ่งข้าง

การสูญเสียโดยสิ้นเชิงถาวร ให้รวมถึงการเสียสมรรถภาพ ในการใช้งานของอวัยวะนั้นโดยสิ้นเชิงถาวร
การสูญเสียสายตา หมายความถึงตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป
บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนตามข้อนี้เพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเท่านั้น

2.3 ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร

ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้ได้รับความคุ้มครองตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร ภายใน 180 วัน นับแต่วันเกิดอุบัติเหตุและทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรนั้น ได้เป็นไปติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 เดือน บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนให้เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท

2.4 ทุพพลภาพชั่วคราว

ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพชั่วคราวภายใน 180 วัน นับแต่วันเกิดอุบัติเหตุ บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนให้เป็นระยะ ๆ เป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท ต่อสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาทุพพลภาพแต่เป็นเวลาไม่เกิน 52 สัปดาห์

บริษัทจะเลิกจ่ายค่าทดแทนข้อนี้ทันที หลังจากมีกรณีต้องจ่ายค่าทดแทนที่เกิดขึ้นตามข้อ 2.1 หรือ ข้อ 2.2 หรือข้อ 2.3

2.5 การรักษาพยาบาล

ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกันภัยต้องมีการรักษา โดยแพทย์หรือศัลยแพทย์ที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ตามกฎหมาย หรือต้องรักษาในโรงพยาบาล หรือต้องจ้างพยาบาลที่มีใบอนุญาตเพื่อให้การพยาบาล

บริษัทจะชดเชยค่าใช้จ่ายที่ผู้เอาประกันภัยได้ใช้จ่ายไปจริง ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 52 สัปดาห์ นับแต่วันเกิดอุบัติเหตุสำหรับค่ารักษาพยาบาล ค่าโรงพยาบาลและค่าพยาบาล แต่ไม่เกินจำนวนเงินสูงสุด 20,000บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง

ส่วนที่ 3 อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ

อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟซึ่งได้เอาประกันภัยไว้ตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้สูญหายหรือเสียภาย เนื่องจากอุบัติเหตุ หรือเหตุการณ์อันไม่อาจคาดหมายได้ในขณะที่ หรือสืบเนื่องจากการฝึกหัด การซ้อม หรือการเล่นกอล์ฟ หรือสถานฝึกหัดกอล์ฟสาธารณะ หรือในขณะเดินทางไปกลับโดยตรง ระหว่างที่พักของผู้เอาประกันภัย กับสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกหัดกอล์ฟสาธารณะดังกล่าว บริษัทจะซ่อมแซมหรือจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย สำหรับการเสียหาย หรือสูญหายนั้น

จำนวนเงินจำกัดความรับผิดของบริษัทตามส่วนที่ 3 รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 20,000.- บาท ต่อการสูญเสีย หรือเสียหายแต่ละครั้ง และตลอดระยะเวลาประกันภัย

การจ่ายเงินค่าทดแทนสำหรับความสูญหายหรือเสียหายของไม้กอล์ฟนั้น บริษัทจะหักค่าเสื่อมร้อยละ 10 ต่อปี ของราคาปัจจุบัน สำหรับไม้กอล์ฟชนิดเดียวกัน แต่ทั้งนี้บริษัทจะชดใช้ให้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนเงิน จำกัดความรับผิดของบริษัท ตามส่วนนี้ต่อไม้กอล์ฟ 1 อัน

ส่วนที่ 4 รางวัลพิเศษสำหรับ “โฮล-อิน-วัน”

4.1  ในกรณีผู้เอาประกันภัยสามารถทำ “โฮล-อิน-วัน” ได้ในการแข่งขันอย่างเป็นทางการภายใต้ กฎระเบียบ ในการแข่งขัน ณ สนามกอล์ฟที่มีไม่น้อยกว่า 18 หลุม โดยเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมแข่งขันได้และ “โฮล-อิน-วัน” ดังกล่าวนี้ ได้ลงลายมือชื่อรับรองโดยผู้แข่งขัน ผู้จัดการสนามและผู้จัดการแข่งขัน ผู้เอาประกันภัยจะมีสิทธิได้รับเงินรางวัลจำนวน 15,000 บาท

4.2 ในกรณีผู้เอาประกันภัยสามารถทำ “ โฮล-อิน-วัน ” ได้ในการเล่นนอกเหนือจากการแข่งขันที่ได้ระบุไว้

ในข้อ 4.1 และ “ โฮล-อิน-วัน ” ดังกล่าวได้ลงลายมือชื่อรับรองโดยผู้จัดการสนาม และผู้เอาประกันภัยจะมีสิทธิได้รับเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท

เมื่อมีการจ่ายเงินรางวัล “โฮล-อิน-วัน” ไปครั้งหนึ่งแล้วไม่ว่ากรณีใดจะไม่มีการให้เงินรางวัลสำหรับ “โฮล-อิน-วัน” ครั้งต่อไปอีกตลอดระยะเวลาที่เอาประกันภัยไว้นี้

ข้อยกเว้น

กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองความรับผิดใด ๆ ซึ่งเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้ .

  1. สงคราม (ไม่ว่าจะมีการประกาศ หรือไม่ก็ตาม) การรุกราน หรือการกระทำของศัตรูต่างชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การกบฏ การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือต่อต้านรัฐบาล การจลาจล การนัดหยุดงาน
  2. ความเสียหายของอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ อันเนื่องมาจากการสึกหรอหรือเสื่อมสภาพของอุปกรณ์นั้น
  3. การสูญเสียหรือเสียหายของลูกกอล์ฟในการฝึกหัด การซ้อม หรือการเล่นกอล์ฟ

 

อัตราเบี้ยประกันผู้เล่นกอล์ฟ : เบี้ยประกันภัยต่อปี 914 บาท (รวมอากร 0.4% และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม  7% แล้ว)

ส่วนที่

ข้อตกลงคุ้มครอง

จำนวนเงินจำกัดความรับผิด

1

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

500,000.- บาท

2

 

 

 

 

ความบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัย

2.1 การเสียชีวิต

200,000.- บาท

2.2 การสูญเสียอวัยวะและสายตา

200,000.- บาท

2.3 ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร

200,000.- บาท

2.4 ทุพพลาภาพชั่วคราวไม่เกิน 52 สัปดาห์

1,000.-/สัปดาห์

2.5 การรักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง

20,000.- บาท

3

อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ

20,000.- บาท

4

 

รางวัลพิเศษสำหรับ "โฮล-อิน-วัน"

4.1 แข่งขันเป็นทางการ

15,000.- บาท

4.2 การเล่นทั่วไป นอกเหนือจากการแข่งขันเป็นทางการในข้อ 4.1

10,000.- บาท

 

ใบคำขอทำประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ


คลิ๊กนี้มีความหมาย